Skip to main content

เกี่ยวกับเรา

RobotLAB THAILAND

ในโลกปัจจุบันที่ทุกคนสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดายผ่านสื่อดิจิทัล การเรียนรู้แบบเดิมอาจจะไม่เพียงพอ อีกต่อไป ผู้เรียนทุกเพศทุกวัยล้วนต้องการทักษะและความรู้ใหม่ๆ เพื่อที่จะประสบความสำเร็จโค้ดดิ้ง (CODING) สเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21ST CENTURY SKILLS) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองทุก ท่านจะต้องเตรียมลูกหลานให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตต่อไป ผู้ก่อตั้งเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ จึงได้นำหุ่นยนต์และหลักสูตรจาก RobotLAB บริษัทชั้นนำด้านวิทยาการ หุ่นยนต์เพื่อการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา เปิดสถาบันสอนหุ่นยนต์ RobotLAB Thailand สาขาแรกในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ณ อาคาร Siamscape ชั้น 9

โดยการออกแบบสถาบัน RobotLAB Thailand นั้น ได้รับแรงบันดาล ใจมาจากอาณานิคมอวกาศ (Space Colony) เมื่อนักเรียนและผู้ปกครองเดินเข้ามาด้านหน้าของสถาบันจะพบกับโดม ขนาดใหญ่ ภายในจะประกอบไปด้วย ทางเข้าห้องเรียน ซึ่งจะเป็นการเดินผ่านอุโมงอวกาศ (Space Tunnel) นำนักเรียน ไปสู่ห้องเรียน ก่อนที่จะพบห้องเรียน และโซนบินโดรนภายใน ทั้งหมดนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นจินตนาการของ เด็กๆ ก่อนเข้าห้องเรียน RobotLAB Thailand ได้รวบรวมหุ่นยนต์ระดับโลกมาไว้ที่สถาบันมากที่สุดในประเทศไทย อาทิ Cubelets, Dash and Dot, Marty, NAO, Misty II และ Mars Rover เป็นต้น เรามีหลักสูตรที่ได้รับรางวัลสากลมากมาย ซึ่งได้รับ การออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะด้านต่างๆ โดยเฉพาะทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะด้านการเรียนรู้ และนวัตกรรมอาทิ ความริเริ่มสร้างสรรค์, การการคิดเชิงวิพากษ์, การแก้ปัญหา, การสื่อสาร และการร่วมมือทักษะด้าน สารสนเทศ อาทิ ความรู้ด้านสื่อและเทคโนโลยี ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ อาทิ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว, ภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบ, ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม เป็นต้นเราได้วาง Education Roadmap และเตรียมหุ่นยนต์ ให้เหมาะกับเด็กๆ แต่ละวัยตั้งแต่ช่วงอายุ 5-18 ปี ทั้งหมดนี้เพื่อให้นักเรียนได้สามารถต่อยอดจินตนาการและเสริมสร้าง ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 RobotLAB Thailand จะเปิดการเรียนการสอนในเดือนธันวาคม 2564 ณ อาคาร Siamscape ชั้น 9

RobotLAB USA

RobotLAB บริษัทชั้นนำด้านวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) เพื่อการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา ที่มีพันธมิตรระดับโลก เช่น Google, NASA, SoftBank Group และให้บริการมากกว่า 68,000 ชุมชนการศึกษา และ 15,000 โรงเรียน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานราชการทั่วโลก

MESSAGE FROM THE BOARD OF DIRECTORS

The complete K12 Education ready to use lesson plans and STEM project templates. Designed to support 21st century skill building and future career readiness. Aligned with Common Core, NGSS, and TEKS standards for grades K-12.

Students will be inspired to study at the most advanced RobotLAB in Southeast Asia at Siam Scape Education Zone, where students will find a variety of the best Robots for Education. From Beginner to Advance in Coding and AI, the students will find our curriculum Fun and Engaging!