Skip to main content

Block-Based Coding with Dash Beginner

Block-Based Coding with Dash Beginner

ระดับ

2 2

ทักษะ

อายุของผู้เรียน

7-12 7-12

จำนวนการเรียน

10 ครั้ง (ครั้งละ 1.30 ชม.) 10 ครั้ง (ครั้งละ 1.30 ชม.)

ชั่วโมงการเรียน

15 ชั่วโมง 15 ชั่วโมง

ภาพรวมคอร์สเรียน

หลักสูตร Dash & Dot เป็นหลักสูตรการเขียนโปรแกรมแบบ Block-Based Coding ในลักษณะของการนำ Block คำสั่งมาต่อกันคล้ายการต่อจิ๊กซอว์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม หัวข้อ Sequencing, Loops และ Events รวมทั้งมีกิจกรรมภายในห้องเรียนผ่านโจทย์จากผู้สอน ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมหรือ Activity Card เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และการทำงานเป็นทีม ทั้งนี้ผู้เรียนจะมีผลงานและพัฒนาการในทุกครั้งที่เข้าเรียนเสมอ

สิ่งที่จะได้รับ

  • Sequencing (การเขียนโปรแกรมแบบเป็นลำดับ)
  • Loops (การเขียนโปรแกรมรูปแบบการทำงานซ้ำคำสั่งเดิม)
  • Events (การเขียนโปรแกรมแบบแยกคำสั่ง)

ทักษะชีวิต

  • การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อย่างง่าย
  • การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
  • การคิดอย่างมีเหตุผล (CriticalThinking)
  • การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

หุ่นยนต์

Dash & Dot