Skip to main content

Block-Based Coding with Dash Intermediate

Block-Based Coding with Dash Intermediate

ระดับ

2 2

ทักษะ

อายุของผู้เรียน

7-12 7-12

จำนวนการเรียน

10 ครั้ง (ครั้งละ 1.30 ชม.) 10 ครั้ง (ครั้งละ 1.30 ชม.)

ชั่วโมงการเรียน

15 ชั่วโมง 15 ชั่วโมง

ภาพรวมคอร์สเรียน

หลักสูตร Dash & Dot เป็นหลักสูตรการเขียนโปรแกรมแบบ Block-Based Coding ในลักษณะของการนำ Block คำสั่งมาต่อกันคล้ายการต่อจิ๊กซอว์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม หัวข้อ Conditionals, Functions และ Variables รวมทั้งมีกิจกรรมภายในห้องเรียนผ่านโจทย์จากผู้สอน ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมหรือ Activity Card เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และการทำงานเป็นทีม ทั้งนี้ผู้เรียนจะมีผลงานและพัฒนาการในทุกครั้งที่เข้าเรียนเสมอ

สิ่งที่จะได้รับ

  • Loops (การเขียนโปรแกรมรูปแบบการทำงานซ้ำคำสั่งเดิม)
  • Events (การเขียนโปรแกรมแบบแยกคำสั่ง)
  • Conditionals (การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข)
  • Functions (การเขียนโปรแกรมในรูปแบบชุดคำสั่ง)
  • Variables (การใช้งานตัวแปร)

ทักษะชีวิต

  • การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แบบมีเงื่อนไข ฟังก์ชั่น และตัวแปร
  • การคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)
  • การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking)
  • การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

หุ่นยนต์

Dash & Dot