Skip to main content

Block-Based Coding with Marty Beginner

Block-Based Coding with Marty Beginner

ระดับ

2 2

ทักษะ

อายุของผู้เรียน

7-12 7-12

จำนวนการเรียน

10 ครั้ง (ครั้งละ 1.30 ชม.) 10 ครั้ง (ครั้งละ 1.30 ชม.)

ชั่วโมงการเรียน

15 ชั่วโมง 15 ชั่วโมง

ภาพรวมคอร์สเรียน

หลักสูตรการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบ Block-based coding ประกอบด้วย 10 บทเรียน ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน และออกแบบโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Humanoid, การใช้เซนเซอร์และมอเตอร์หุ่นยนต์ ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทั้งทักษะของ Software และ Hardware ไปพร้อมกัน

สิ่งที่จะได้รับ

 • มีทักษะการใช้เครื่องมือ
  • รู้จักชื่อชิ้นส่วนของหุ่นยนต์​​
  • เข้าใจพื้นฐานการประกอบชิ้นส่วนของหุ่นยนต์
  • เข้าใจพื้นฐานของการหมุนฟันเฟือง, วิธีการประกอบฟันเฟืองขั้นพื้นฐาน​​
 • มีทักษะพื้นฐานทางด้าน Programming​​
 • มีทักษะด้านการรับรู้ของหุ่นยนต์ (Robot sensor)​​
  • การ Add on sensor กับหุ่นยนต์​​
  • Motor current sensing​​
  • Accerelometer​​
 • เข้าใจการทำงานของ Humanoid Robot​ (การ Balance, การถ่ายเทน้ำหนัก, parallel programming)

ทักษะชีวิต

 • ฝึกฝนความคิดแบบข้ามศาสตร์ (เข้าใจการทำงานของซอฟท์แวร์ซึ่ง​​อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของฮาร์ดแวร์​)
 • เสริมสร้างสมาธิ ​​
 • ฝึกการรับรู้วัตถุแบบ 3 มิติ​ ได้ประสบการณ์จากการประกอบชิ้นส่วน​​
 • ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking skills)​​
 • ทักษะการวางแผน (Planning skill​​)
 • ทักษะความคิดอย่างเป็นระบบ (Systemetic Thinking skills)​​
 • มีทักษะความคิดแบบเป็นขั้นตอนอย่างมีเหตุผล (reasoning)​​
 • ทักษะการตีความและการวิเคราะห์ข้อมูล ​(Data Interpretation Analysis)​​
 • ทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยี (Basic Technology skills)​​

หุ่นยนต์

Marty