Skip to main content

Tangible Coding with Cubelets Beginner

Tangible Coding with Cubelets Beginner

ระดับ

1 1

ทักษะ

อายุของผู้เรียน

4-7 4-7

จำนวนการเรียน

10 ครั้ง (ครั้งละ 1.30 ชม.) 10 ครั้ง (ครั้งละ 1.30 ชม.)

ชั่วโมงการเรียน

15 ชั่วโมง 15 ชั่วโมง

ภาพรวมคอร์สเรียน

หลักสูตรการเรียนรู้ Cubelets เป็นหลักสูตรการสอนหุ่นยนต์แบบ Tangible Coding เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 5-7 ปี ประกอบด้วยบทเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมผ่านการหยิบจับ และเชื่อมต่อ Cubelets โดยใช้บทเรียนที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติมาใช้ในการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น Investigate SENSE, THINK และ ACT Cubelets, Cubelets storytelling และ Cubelets scientist ซึ่งจะทำให้เด็กๆ ได้จำลองเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยผ่าน Cubelets ตลอดหลักสูตรนักเรียนจะได้สร้างหุ่นยนต์ในรูปแบบหลากหลายที่สร้างสรรค์ผ่านจินตนาการ

สิ่งที่จะได้รับ

 • เรียนรู้ว่าหุ่นยนต์คืออะไร
 • เรียนรู้องค์ประกอบที่สำคัญของหุ่นยนต์ (SENSE THINK ACT)
 • เรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น (ค่าเฉลี่ย, ค่าตรงข้าม)
 • ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ (พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก)
 • ทักษะการเชื่อมโยง เล่าเรื่อง

ทักษะชีวิต

 • ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก
 • การคิดเชิงคำนวณ
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ
 • พัฒนาการฝึกสมาธิ
 • การทำงานเป็นทีม
 • การคิดเชิงวิเคราะห์ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

หุ่นยนต์

Cubelets