Skip to main content

เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ RobotLAB Thailand

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ RobotLAB Thailand โดยบริษัท ปัญญธารา จำกัด (“สถาบัน”) ผู้ให้บริการหลักสูตรหุ่นยนต์ เอไอและโค้ดดิ้ง (AI Robotics and Coding) เคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน ตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มอบให้แก่บริษัทด้วยความไว้วางใจ รวมถึงบริษัทต้องการแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีการและวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“การประมวลผล”) ของท่าน สิทธิของท่านในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทสำหรับบริการภายในสถาบันที่เป็นบริการของบริษัท โดยบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความโปร่งใสชัดเจน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทขอให้ท่านโปรดอ่านเอกสารฉบับนี้เพื่อความเข้าใจถึงการประมวลผลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อบริษัทได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่ปรากฏในเอกสารนี้

1. วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านเข้าใช้บริการทดลองเรียนหรือสมัครเรียนกับสถาบัน เพื่อเป็นการระบุและยืนยันตัวตนของท่าน การให้บริการและส่งมอบสินค้าและบริการได้ตามสัญญา การให้สิทธิประโยชน์ การโฆษณาทำการตลาดและนำเสนอสินค้าหรือบริการในภาพรวม การวิเคราะห์วิจัย หรือการจัดทำสถิติของนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนหรือบริการของสถาบันฯ  การออกใบกำกับภาษี การปรับปรุงการให้บริการ การแก้ไขข้อร้องเรียน การจัดทำรายงานและสถิติ บริหารความเสี่ยง มาตรการรักษาความปลอดภัย รวมถึงอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้ประมวลผล พันธมิตรทางธุรกิจ หรือเป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย โดยเป็นไปตามฐานในการประมวงผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

         –    ฐานสัญญา (Contract) : เมื่อท่านใช้บริการทดลองเรียนหรือสมัครเรียน รวมถึงการเข้าใช้บริการอื่นๆ ของสถาบัน ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ระบุและยืนยันตัวตนของท่าน การปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการแก่ท่านตามบริการที่ท่านเข้าใช้ การส่งมอบสินค้าและบริการตามสัญญา หรือเพื่อติดต่อประสานงานกับท่านในการให้บริการหลังการขาย การแก้ไขและปรับปรุงบริการตามที่ท่านได้แจ้งเรื่องเข้ามาผ่านช่องทางร้องเรียนต่างๆ ของบริษัท การดำเนินการคืนเงินเมื่อท่านขอคืนสินค้าหรือบริการ การพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่ท่านในภาพรวม หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในฐานสัญญานี้ บริษัทไม่สามารถให้บริการท่านได้

         –    ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) : บริษัทอาจเสนอขายสินค้า โปรโมชันหรือสิทธิประโยชน์ในภาพรวม โดยไม่ได้มีการวิเคราะห์พฤติกรรมหรือการส่งสิทธิประโยชน์ที่เฉพาะตัวให้กับท่าน การวิเคราะห์วิจัย หรือการจัดทำสถิติของนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอนหรือบริการของสถาบันฯ  ความสะดวกในการออกใบกำกับภาษีให้ท่านเมื่อท่านมาใช้บริการในครั้งถัดไป การจัดทำรายงานการดำเนินงานภายในบริษัท การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของบริษัท เพื่อการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัท ป้องกันการทุจริต การจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่านและบริษัท

       ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest):  บริษัทอาจเสนอขายสินค้าและบริการ โปรโมชั่นหรือสิทธิประโยชน์โดยปกติ โดยไม่ได้มีการวิเคราะห์พฤติกรรมหรือการส่งสิทธิประโยชน์ที่เฉพาะตัวให้กับท่าน อาจทำการประมวลผล การวิจัย หรือการจัดทำสถิติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของบริษัท การจัดทำรายงานการดำเนินงานภายในบริษัท การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของบริษัท เพื่อการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัท ป้องกันการทุจริต การจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่านและบริษัท

       –    ฐานการปฎิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) : บริษัทอาจต้องนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกข้อมูลที่บริษัทครองครองอยู่ได้ เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการ ศาล เป็นต้น ในกรณีการออกใบกำกับภาษี บริษัทจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเป็นไปตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายหรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรา 86/4 ของประมวลรัษฎากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 199) เป็นต้น และบริษัทจำเป็นต้องนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรมสรรพากร หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้แก่ท่านได้ แต่ท่านจะได้รับใบกำกับภาษีอย่างย่อจากบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าและบริการ

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผลและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมนการเก็บรวบรวม

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
– การทดลองเรียนและสมัครเป็นนักเรียนของสถาบันฯ : ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น, วันเกิด, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, รายการและประวัติการซื้อคอร์สเรียน  กรณีทดลองเรียน แต่ไม่ได้สมัครเรียนต่อ เก็บไว้ 1 ปี นับจากปีที่ได้ทดลองเรียนกรณีที่สมัครเป็นนักเรียนของสถาบันฯ เก็บไว้ 10 ปี นับจากปีที่เรียนจบคอร์สสุดท้ายที่สมัครเรียนไว้  
– การคืนเงิน: สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร/เลขบัญชีธนาคาร (กรณีขอคืนเงินค่าสินค้าหรือบริการเป็นเงินสด)– เก็บไว้ 10 ปีนับจากปีที่ได้คืนเงิน
– การติดต่อสอบถาม: บันทึกการสนทนาไม่ว่าในรูปแบบเสียง (โทรศัพท์) หรือข้อความ (เว็บไซต์, ไลน์, เฟสบุ๊ค, จดหมาย) เมื่อท่านติดต่อมายังบริษัท  – เก็บไว้ 1 ปี นับจากปีที่ท่านได้ติดต่อสอบถาม
– การออกใบกำกับภาษี : ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (เลขบัตรประจำตัวประชาชน)  – เก็บไว้ 6 ปี นับจากปีที่มีการออกใบกำกับภาษี  

ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะทำการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก

          บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นไปยังบุคคลภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลที่ได้แจ้งไว้ตามข้อ 1 เท่านั้น เช่น พนักงานและบริษัทที่บริษัทได้ว่าจ้างให้ดำเนินการในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี การนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่กรมสรรพากรและเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรตามที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการ ศาล เป็นต้น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น พนักงานสอบสวน อัยการ เป็นต้น และอาจเป็นการเปิดเผยให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีของบริษัทเองด้วย

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

          ท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยเป็นไปตามที่กฎหมายได้ระบุไว้

         

4.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยได้ โดยรวมไปถึงการขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ได้ โดยบริษัทอาจเรียกเก็บค่าดำเนินการดังกล่าวกรณีท่านร้องขออย่างไม่สมเหตุสมผล โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าดำเนินการก่อนที่บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่าน

         

4.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

ท่านมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

         

4.3 สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณีดังนี้

     –     เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งไว้

     –     เมื่อท่านถอนความยินยอมและบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป

     –     เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในวัตถุประสงค์ที่บริษัทอ้างฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) และเรื่องการตลาดแบบตรง

โดยบริษัทไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธได้

     –     เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยไม่ชอบด้วยกฎหมาย     

–     เมื่อท่านแจ้งลบหรือยกเลิกบริการทั้งหมดของท่าน โดยท่านสามารถติดต่อขอลบหรือยกเลิกบัญชีได้ที่สถาบันหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 088-971-0162 บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใน 90 วันนับแต่วันที่บัญชีของท่านแจ้งยกเลิกการใช้บริการ

4.4 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ เช่น การขอระงับการใช้บริการชั่วคราว

4.5 สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำ งานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท

4.6 สิทธิในการคัดค้าน

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการคัดค้านเรื่องการตลาดแบบตรง

4.7 สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน

ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

              การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทได้จัดให้มีขึ้น และบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

              ทั้งนี้ อาจเกิดข้อจำกัดในการขอใช้สิทธิของท่านบางประการ โดยบริษัทจะทำการชี้แจงให้ท่านทราบหากไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านได้ โดยข้อจำกัดดังกล่าวเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด

การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ

5. การเปลี่ยนแปลงเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

      เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว โดยบริษัทจะแสดงฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้ทึ่ www.robotlab.in.th

6. รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      หากมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อประสานงานมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในช่องทางดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่ 313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Email Address: privacy@panyatara.co.th

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

54/1-10 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Email Address: dpc@panyatara.co.th

โทรศัพท์: 02-826-7888