Skip to main content

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ (Term and Condition)

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ RobotLAB Thailand

              ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการสถาบันวิทยากรหุ่นยนต์ RobotLAB Thailand (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงื่อนไขการใช้บริการ”) เป็นข้อตกลงระหว่างสถาบันวิทยากรหุ่นยนต์ RobotLAB Thailand โดยบริษัท ปัญญธารา จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สถาบันฯ”) ฝ่ายหนึ่ง กับ ลูกค้าซึ่งสมัครเรียนหลักสูตรหุ่นยนต์ เอไอ และโค้ดดิ้ง (AI Robotics and Coding) กับสถาบันฯ ผ่านสถาบัน เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน หรือช่องทางการให้บริการอื่นของ RobotLAB Thailand (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) อีกฝ่าย โดยผู้ใช้บริการตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ซึ่งรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.การสมัครใช้บริการ

1.1 ในการสมัครใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป

1.2 หากผู้ใช้บริการเป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ใช้บริการต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมแล้ว ก่อนการสมัครและใช้บริการ

1.3 ผู้สมัครใช้บริการจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน ดังนี้ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นๆให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามที่สถาบันฯกำหนดในข้อ 1.1-1.3 สถาบันฯสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก/ระงับบัญชี สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ และคำสั่งซื้อ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

              การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบริการของสถาบันวิทยากรหุ่นยนต์ RobotLAB Thailand เป็นไปตามเอกสารการแจ้งการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของบริการนี้

3.สิทธิประโยชน์

3.1 การสมัครใช้บริการ สถาบันฯอาจจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย นำเสนอสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

3.2 สิทธิประโยชน์ที่สถาบันฯเสนอให้แก่ผู้ใช้บริการแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อสินค้าของผู้ใช้บริการแต่ละราย รายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภท พื้นที่การใช้บริการ และ/หรือ นโยบายทางการตลาดของสถาบันฯ

4.วิธีการสมัครเรียนและการชำระเงิน

4.1 การสมัครเรียนและการชำระเงินสามารถทำได้ที่สถาบันฯ

4.2 เมื่อผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ในการสมัครคอร์สเรียนแล้ว ผู้ใช้บริการต้องชำระเงินภายใน 1 วัน หากผู้ใช้บริการไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนด สถาบันฯ ขอยกเลิกการจองคอร์สเรียน

5.รายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเรียนและราคา

5.1 ผู้ใช้บริการสามารถศึกษารายละเอียดคอร์สเรียนและราคา ได้ที่สถาบันฯ เบอร์โทรศัพท์ของสถาบันฯ LINE OA: @robotlabth หรือเว็บไซต์ https://www.robotlab.in.th/

5.2 การสมัครคอร์สเรียน เมื่อได้ยืนยันรายชื่อผู้เข้าเรียนต่อสถาบันฯแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าเรียนที่ได้

6.การยกเลิกการเรียนและการคืนเงิน

              6.1 ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการเรียนได้ สถาบันฯ จะทำการคืนเงินให้ตามรายละเอียดดังนี้

                             6.1.1 สถาบันฯ จะคืนเงินค่าเรียน 90% ของราคาค่าเรียนคอร์สนั้น โดยแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าต้องการยกเลิกการเรียนและก่อนเปิดทำการสอนในคอร์สนั้นไม่น้อยกว่า 7 วัน

                             6.1.2  สถาบันฯ จะคืนเงินค่าเรียน 80% ของราคาค่าคอร์สนั้น ในกรณีที่นักเรียนได้มาเรียนในครั้งแรกแล้วไม่ประสงค์จะเรียนต่อโดยแจ้งเหตุผลและความจำเป็นให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หลังการเรียนครั้งแรกไม่เกิน 3 วัน

              6.2 สถาบันฯ มีสิทธิยกเลิกคอร์สเรียนได้ หากจำนวนนักเรียนไม่ถึง 3 คน โดยสถาบันฯ จะคืนเงินค่าเรียนคอร์สนั้นให้ 100%

7.การขอใบกำกับภาษีและการขอใบกำกับภาษีใหม่กรณีสูญหาย

              ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอใบกำกับภาษีเต็มรูปได้ผ่านทางสถาบันฯ หรือที่ LINE OA: @robotlabth โดยแจ้งข้อมูลประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โดยสามารถมารับใบกำกับภาษีได้ที่สถาบันฯ

8.การกระทำอันขัดต่อกฎหมาย

              ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่กระทำการใดๆ อันขัดต่อกฎหมายต่างๆ หรือทำให้สถาบันฯได้รับความเสียหาย เช่น

8.1 ห้ามผู้ใช้บริการคัดลอก ดัดแปลง ดาวน์โหลด แจกจ่าย หรือเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ และสิทธิบัตร (รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา”) ที่ปรากฎอยู่ในแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ออลล์ ออนไลน์ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันฯ อันขัดต่อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

8.2 ห้ามผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานตามปกติ ความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของการใช้งานเว็บไซต์ https://www.robotlab.in.th/ การพยายามหรือการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้บริการรายอื่น อันขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์

8.3 ห้ามผู้ใช้บริการกระทำใดๆ ที่เป็นการทุจริต ก่อและช่วยเหลืออาชญากรรมใดๆ

ทั้งนี้ สถาบันฯสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อหรือบัญชีผู้ใช้งานที่มีการกระทำมิชอบ ผิดสัญญา หรือมีส่วนต้องสงสัยที่จะมีการกระทำที่ผิดตามกฎหมาย หากผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันฯหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น โดยสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย

9.ข้อจำกัดความรับผิดของสถาบันฯ

              สถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดในกรณีดังต่อไปนี้

9.1 หากเกิดความเสียหายเกิดขึ้น สถาบันฯจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและไม่เกินราคาของคอร์สที่ผู้ใช้บริการสมัครเรียนนั้น โดยอาจพิสูจน์ความเสียหายหรือหลักฐานที่ผู้ใช้บริการนำมาแสดงต่อสถาบันฯ นอกจากค่าเสียหายดังกล่าว สถาบันฯไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าเสียหายใดๆ อีก

9.2 ความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใข้บริการเข้าใช้งานเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์เชื่อมต่ออื่น เช่น ผ่านทางการค้นหาจากโปรแกรมการค้นหา (Search Engine) เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น

9.3 การที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เนื่องจากอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บริการไม่รองรับการใช้งาน รวมถึงปัญหาทางเทคนิค ความผิดพลาดและความล้มเหลวอื่นในการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ออนไลน์

9.4 สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการสั่งซื้อหรือยกเลิกคูปอง หรือสิทธิพิเศษอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป และหากที่มีการกระทำดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

                             9.4.1 การสมัครคอร์สเรียนที่ต้องสงสัยหรืออาจมีการทุจริตกระทำผิดกฎหมาย

                             9.4.2 การสมัครคอร์สเรียนที่มีการชำระเงินหลายครั้งเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่จำกัดสิทธิ์ไว้ หรือการใช้คูปอง รหัส หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดโดยผู้ใช้บริการคนเดียวกันหรือกลุ่มผู้ใช้บริการกลุ่มเดียวกัน

                             9.4. การสมัครคอร์สเรียนจากหลายบัญชีผู้ใช้ แต่โดยผู้ใช้บริการคนเดียวกัน หรือกลุ่มผู้ใช้บริการกลุ่มเดียวกัน

                             9.4.4 การสมัครคอร์สเรียนที่มีเจตนาซื้อสินค้าที่จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อที่จะนำไปขายต่อ

10.การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

              ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยไม่แจ้งล่วงหน้าให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยจะประกาศไว้ที่หน้าเว็บไซด์ หรือช่องทางอื่นใดที่สถาบันฯเห็นสมควร

11.ภาษาและกฎหมายที่ใช้บังคับ   

              เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ให้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้บังคับ การแปลความหมาย การตีความ ความสมบูรณ์ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดี

12.ความสมบูรณ์ของข้อกำหนด

              หากข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ข้อใดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีผลสมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้  ไม่ว่าจะภายใต้ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายใด ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขข้อนั้นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดดังกล่าวซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีผลสมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับใช้ ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยข้อกำหนดดังกล่าวไม่กระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมาย การมีผลสมบูรณ์ หรือความสามารถในการบังคับใช้ส่วนอื่น ๆ ที่เหลือของข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้

13.การยื่นข้อร้องเรียน

              หากมีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการใช้บริการดังกล่าว สามารถติดต่อสถาบันฯ ได้ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้

สถาบันวิทยากรหุ่นยนต์ RobotLAB Thailand

เบอร์โทรศัพท์ 088-971-0162 อีเมล contact@robotlab.in.th